Writing ...

ROM

https://github.com/klever1988/nanopi-openwrt

路由器 纯 AP 配置

设置成 AP 模式,接 lan 口,关闭 dhcp,设置静态 IP

DNS 解析方案

https://github.com/pymumu/smartdns
大陆/非大陆两个服务

https://github.com/pexcn/openwrt-chinadns-ng
chinadns-ng 指定上述两个 dns

dnsmasq 指定为 chinadns-ng

adguardHome -> dnsmasq